gwifren a Tube De-ddwyrain Asia i symud i 5 - 7 Hydref 2022

Bydd y 14eg a'r 13eg argraffiad o wifren a Tube De-ddwyrain Asia yn symud i ran olaf 2022 pan fydd y ddwy ffair fasnach wedi'u cydleoli yn cael eu cynnal rhwng 5 - 7 Hydref 2022 yn BITEC, Bangkok.Mae'r symudiad hwn o'r dyddiadau a gyhoeddwyd yn flaenorol ym mis Chwefror y flwyddyn nesaf yn ddarbodus o ystyried y gwaharddiad parhaus ar ddigwyddiadau ar raddfa fawr yn Bangkok, sy'n dal i fod yn barth coch tywyll yng Ngwlad Thai.Yn ogystal, mae'r gofynion cwarantîn amrywiol ar gyfer teithwyr rhyngwladol hefyd yn her ychwanegol i randdeiliaid gynllunio eu cyfranogiad gyda hyder a sicrwydd.

Gyda dros ugain mlynedd o lwyddiant, mae gwifren a Tube De-ddwyrain Asia wedi denu cyrhaeddiad rhyngwladol eang ac yn parhau i fod yn rhan gadarn o galendr digwyddiadau masnach Gwlad Thai.Yn eu rhifynnau diwethaf yn 2019, daeth dros 96 y cant o gwmnïau arddangos o'r tu allan i Wlad Thai, ochr yn ochr â sylfaen ymwelwyr lle daeth bron i 45 y cant o dramor.

Dywedodd Mr Gernot Ringling, Rheolwr Gyfarwyddwr, Messe Düsseldorf Asia, “Cafodd y penderfyniad i wthio’r ffeiriau masnach i ddiwedd y flwyddyn nesaf ei wneud gydag ystyriaeth ofalus ac mewn ymgynghoriad agos â’r diwydiant perthnasol a phartneriaid rhanbarthol.Gan fod gan wifren a Tube De-ddwyrain Asia ganran uchel iawn o gyfranogiad rhyngwladol, credwn y byddai'r symudiad hwn yn rhoi cyfle digonol ar gyfer cynllunio mwy cyfforddus i bob parti dan sylw.Disgwyliwn i’r symudiad gael budd deublyg – sef y byddai gwledydd mewn sefyllfa well ar gyfer teithio rhyngwladol a chymysgu wrth i ni lywio’r newid i gam endemig COVID-19, ac o ganlyniad, y byddai’r galw am gyfarfodydd wyneb yn wyneb. gellir ei wireddu yn y pen draw mewn amgylchedd diogel, rheoledig”

Cynhelir Wire and Tube Southeast Asia 2022 ochr yn ochr â GIFA a METEC De-ddwyrain Asia, a fydd yn llwyfannu eu rhifynnau agoriadol.Wrth i wledydd geisio cael eu heconomïau yn ôl ar y trywydd iawn a buddsoddi mewn meysydd twf newydd, bydd y synergeddau rhwng y pedair ffair fasnach yn parhau i ysgogi twf ar draws ystod o sectorau diwydiant yn Ne-ddwyrain Asia, o adeiladu ac adeiladu, cynhyrchu haearn a dur, logisteg. , cludiant, a mwy.

Wrth sôn am symud y ffeiriau masnach i fis Hydref 2022, dywedodd Ms Beattrice Ho, Cyfarwyddwr Prosiect, Messe Düsseldorf Asia: “Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddiwallu anghenion busnes yr holl gyfranogwyr a byddwn yn aros yn ddiysgog wrth feithrin y perthnasoedd dibynadwy hyn am hyd yn oed mwy. cyfranogiad llwyddiannus oherwydd disgwylir amodau teithio mwy ffafriol yn ddiweddarach yn y flwyddyn, ynghyd â mwy o hyder yn y farchnad.Mae ein gallu i gyflwyno digwyddiad sy’n gwneud y gorau o fuddsoddiad cyfranogwyr mewn amser ac adnoddau yn flaenoriaeth, ac ar ôl ystyried pob agwedd roeddem yn teimlo’n gyffrous
y ffeiriau masnach hyd at Hydref 2022 fyddai’r penderfyniad gorau.”

The wire and Tube Southeast Asia team will reach out to all industry partners, confirmed exhibitors and participants regarding event logistics and planning. Participants may also contact wire@mda.com.sg or tube@mda.com.sg for immediate assistance.


Amser postio: Mai-18-2022